ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 13 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Chelichi de Bechala'h avec Rachi.
Tehilim: 69-71.
Tanya: אבל עשר - עניני העולם.

Le yohrtseit est fixé à la date du décès, y compris la première année, même si le jour de l’enterrement est éloigné de celui du décès.1

Lorsque mon grand-père (Rabbi Chmouel) avait environ sept ans, son père (le Tséma’h Tsédek) lui répondit une fois : « La bonté et la qualité supérieure que D.ieu a accordée à l’homme en le faisant “droit”,2 c’est-à-dire de marcher en position debout, tient dans le fait que, bien qu’il marche sur la terre, il peut toujours voir le ciel. Ce qui n’est pas le cas de l’animal qui marche à quatre pattes et voit seulement la terre. »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Ce jour du 13 Chevat marque le yohrtseit de la Rabbanit Shterna Sarah en 5702 [1942]. Elle était la mère de Rabbi Yossef Its’hak.

2.

Kohélet 7,29.

יום שלישי יג שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.
תהלים: סט-עא.
תניא: אבל עשר - עניני העולם.

יא"צ [יאר צייט] - ביום המיתה אפילו בשנה ראשונה, ואפילו כשיום הקבורה רחוק מיום המיתה.
מענה הצ"צ [הצמח צדק] לאאזמו"ר [לאדוני אבי זקני מורי ורבי] בהיותו כבן שבע: החסד ויתרון המעלה אשר האלקים עשה את האדם ישר להיות הולך בקומה זקופה הוא, דהגם שהולך על הארץ, מכל מקום הוא רואה את השמים, לא כן בהולך על ארבע דאינו רואה אלא את הארץ.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.