ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 16 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Chichi de Bechala'h avec Rachi.
Tehilim: 79-82.
Tanya: וכל הצמצומים - חשיב ממש

Mon père [le Rabbi Rachab] a dit : Entre la froideur et l’hérésie, il n’y a qu’une très fine séparation. Il est dit que « l’Eternel ton D.ieu est un feu dévorant. »1 La Divinité est une flamme. L’étude de la Torah et la prière doivent se faire avec un cœur ardent, de sorte que « tous mes os proclament »2 les paroles de D.ieu de la Torah et de la prière.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Devarim 4,24.

2.

Tehilim 35,10.

יום שישי טז שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, שישי עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: וכל הצמצומים - חשיב ממש. 

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלאם פייער, לערנען און דאווענען בעדארף מען מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.