ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche 25 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Richone de Michpatim avec Rachi.
Tehilim: 119, 1-96.
Tanya: פרק כה. וזהו - '62' אח"כ.

Etudier chaque jour une paracha du ‘Houmach avec le commentaire de Rachi (dimanche jusqu’au Cheni, lundi jusqu’au Chelichi, et ainsi de suite), dire chaque jour des Tehilim et l’ensemble des Tehilim le Chabbat mevarkhim, sont des pratiques qu’il convient de respecter scrupuleusement. C’est quelque chose de décisif pour soi, ses enfants et ses petits-enfants.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום ראשון כה שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קיט, אשרי - מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו - '62' אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י [פירוש רש"י] (זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי וכו'), אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דאס דארף מען אפהיטען, דאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינד'ס קינדער.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.