ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 14 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Revii de Bechala'h avec Rachi.
Tehilim: 72-76.
Tanya: פרק כ"א. והנה - '52' נבואתם.

On ne dit pas ta’hanoun à Min’ha.

Mis à part l’habitude de nos saints prédécesseurs, les Rébbeïm, d’invoquer la Miséricorde divine pour les ‘Hassidim qui leur étaient attachés, ils avaient une avoda de les évoquer en pensée et de méditer sur leur affection et leur attachement, suscitant affection en attachement en retour, ce qui éveille les forces profondes de celui auquel on pense. On voit en effet que lorsque l’on regarde avec force une personne, celle-ci se retourne et regarde en retour, car le regard intense éveille l’essence de l’âme. La pensée exerce également le même effet.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום רביעי יד שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.
תהלים: עב-עו.
תניא: פרק כ"א. והנה - '52' נבואתם.

במנחה אין אומרים תחנון.
בא כ"ק [כבוד קדושת] אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און אריינטראכטן בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, וואס דאס איז מעורר די כחות פנימים פון דעם וואס מ'טראכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטארק אויף איינעם מוז ער א קוק טאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.