ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 20 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Chelichi de Yitro avec Rachi.
Tehilim: 97-103.
Tanya: וכן הלבוש - '56' ימיהם.

Mon père [le Rabbi Rachab] écrivit dans l’une de ses lettres : D’après les commentaires d’Achri,1 on se lave rituellement les mains avant le repas en versant de l’eau trois fois consécutives sur chaque main. C’est ainsi que faisait mon père [le Rabbi Maharach], puis, il conservait un peu du troisième jet dans la paume de sa main gauche et en frottait ses deux mains.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

‘Houline, chapitre 8, Roch, section 43, citant Riva.

יום שלישי כ שבט (תש"ג)
שיעורים: שיעורים: חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: וכן הלבוש - '56' ימיהם.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי [כותב באחד ממכתביו: על פי הגהות אשר"י נטילת ידים לסעודה ג' פעמים רצופות, כן היה עושה אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] - (מהר"ש נ"ע [נשמתו עדן]) - ומניח משפיכה הג' מעט מים בכף יד השמאלית ובזה משפשף שתי ידיו.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.