ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 26 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Chéni de Michpatim avec Rachi.
Tehilim: 119, 97 to end.
Tanya: ואף שהאומר - עליו כנודע.

La ahava, l’affection, est le souffle de vie dans la avoda de la ‘Hassidout. C’est le fil qui relie les ‘hassidim entre eux et qui relie le Rabbi avec les ‘hassidim et les ‘hassidim avec le Rabbi. La ahava opère de manière directe (en projetant son affection) et de manière rétroactive (en répondant à l’affection d’autrui). Elle n’est entravée par aucune barrière et transcende les limites du temps et de l’espace.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שני כו שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, שני עם פירש"י.
תהלים: קיט, מה - לא שכחתי.
תניא: ואף שהאומר - עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. עס איז הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, האט קיינע מחיצות ניט, און עס איז העכער פון דער הגבלה פון מקום וזמן.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.