ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 19 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Chéni de Yitro avec Rachi.
Tehilim: 90-96.
Tanya: ולכן נקרא' - '56' כגוף לנשמה.

La première mitsva positive de la Torah – selon les termes du Rambam1 « de savoir qu’il est un Être Premier, à l’origine de l’existence de tous les êtres... Savoir cela est un commandement positif, ainsi qu’il est dit Je suis l’Eternel ton D.ieu » – est accomplie par le cerveau et l’intellect. Ainsi, bien que chaque Juif croie en D.ieu d’une foi pure et que son cœur soit entier avec D.ieu, il est du devoir de son esprit et de son intellect d’amener cette foi à un niveau de connaissance et de compréhension. C’est le sens de « savoir qu’il est un Être Premier » ; la mitsva exige spécifiquement la compréhension intellectuelle, comme il est écrit : « Connais le D.ieu de ton père et sers-Le d’un cœur entier »2 et aussi « Sache en ce jour ».3

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Maïmonide, Michné Torah, Yessodei HaTorah 1:1.

2.

Divrei Hayamim I 28,9.

3.

Devarim 4,9.

יום שני יט שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, שני עם פירש"י.
תהלים: צ-צו.
תניא: ולכן נקרא' - '56' כגוף לנשמה.

מצות עשה הראשונה, ובל'[שון] הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא כו' וידיעת דבר זה מ"ע [מצות עשה] וכמ"ש [וכמו שכתוב] אנכי ה"א [ה' אלוקיך]", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם דכל אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער זאל דאס וויסען בהשגה והבנה דוקא, וכמ"ש [וכמו שכתוב] דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, וכתיב וידעת היום גו'.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.