ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 28 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Revii de Michpatim avec Rachi.
Tehilim: 135-139.
Tanya: וכיוצא - 'לב' ב"ה כנ"ל.

L’un des enseignements du Baal Chem Tov :

« Lorsque tu verras ‘hamor, un âne »1 lorsque tu considèreras méticuleusement ton ‘homer (« ta matérialité »), c’est-à-dire ton corps, tu verras...

...« ton ennemi » – c’est-à-dire que ton ‘homer déteste ton âme divine qui aspire à la Divinité et la spiritualité, et tu verras en outre qu’il...

...« ployer sous son fardeau » que D.ieu a placé sur lui, le corps, qui est de s’affiner dans l’accomplissement de la Torah et des mitsvot ; mais le corps est paresseux dans cet accomplissement. Tu pourrais alors en conclure que...

...« tu t’abstiendras de l’aider » à mener à bien cette mission et, au lieu de cela, tu t’infligeras des mortifications afin de briser la matérialité grossière du corps.2 Cela n’est pas à travers cette approche que résidera la lumière de la Torah. Bien au contraire,...

...« tu lui viendras en aide » en purifiant le corps, en l’élevant, mais non en le brisant par des mortifications.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Chemot 23,5.

2.

Il existait, en effet, une méthode de soumettre le corps en l’affligeant par des pratiques ascétiques, mais le Baal Chem Tov rejeta cette approche. Il considérait le corps non pas comme un obstacle pour l’esprit, comme quelque chose d’intrinsèquement mauvais et étranger au Divin, mais comme un vecteur potentiel du spirituel, un moyen pour l’âme d’atteindre des sommets autrement inaccessibles. L’“ennemi” doit être transformé en un allié, un instrument. Dans une large mesure, les mitsvot font usages de matériaux grossiers pour accomplir la volonté de D.ieu, comme du cuir pour les lanières des tefilines, de la laine pour les tsitsit, etc.

יום רביעי כח שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: וכיוצא - 'לב' ב"ה כנ"ל.

אחת מתורות הבעל שם טוב:
כי תראה חמור - כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלך שהוא הגוף, תראה - שונאך - שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלקות ורוחניות, ועוד תראה שהוא - רובץ תחת משאו - שנתן הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] להגוף שיזדכך ע"י [על ידי] תומ"צ [תורה ומצות] והגוף מתעצל בקיומם. ואולי יעלה בלבבך - וחדלת מעזוב לו - שיוכל לקיים שליחותו, כי אם תתחיל בסיגופים לשבור את החומריות, הנה לא בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם - עזוב תעזוב עמו - לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.