ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Chabbat 10 Chevat* 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Chevii de Bo avec Rachi.
Tehilim: 55-59.
Tanya: פרק יט. ולתוספות - בלב כלל.

(Une correction du texte du livre Torah Or apparaît ici, pertinente seulement en hébreu. Traducteur)

Lorsque ma grand-mère, la Rabbanit Rivkah, était âgée de dix-huit ans (en 5611, 1851), elle tomba malade. Le médecin lui prescrivit de manger dès son lever, mais elle s’y refusa, ne souhaitant pas manger avant la prière. Elle priait donc dès son lever et prenait ensuite son repas. Lorsque son beau-père, le Tséma’h Tsédek, le sut, il lui dit : « Un Juif doit être en bonne santé et vigoureux. La Torah dit à propos des mitsvot : “On vivra avec elles”, cela signifie que l’on doit introduire la vitalité dans les mitsvot. Pour ce faire, il faut être fort et joyeux. » Puis il conclut : « Tu ne dois pas jeûner. Il est préférable de manger pour prier que de prier pour manger. » Puis il la bénit en lui souhaitant une longue vie. [Elle naquit en 5593 (1833) et quitta ce monde le 10 Chevat 5674 (1904).]

Mon père relata ceci à quelqu’un en ye’hidout, ajoutant : « Et l’on doit faire tout ceci avec joie. »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
*.

Ce jour marque le yohrtseit de Rabbi Yossef Its’hak, qui quitta ce monde le Chabbat parachat Bo, 10 Chevat 5710 [1950], à 7h45 du matin à New York, ville dans laquelle il fut enterré. Ce même jour, son gendre, le Rabbi, devint le nassi et le chef de notre génération.

שבת י שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שביעי עם פירש"י.
תהלים: נה-נט.
תניא: פרק יט. ולתוספות - בלב כלל.

תו"א [תורה אור] ד"ה [דבור המתחיל] למען תהי'[ה] סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל [צריך להיות] "לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי (הרבנית מרת רבקה נ"ע )[נשמתה עדן] בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] הצ"צ [הצמח צדק], אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - (נולדה בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד).-
מאמר זה אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טאן בשמחה.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.