ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 23 Kislev 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Revii de Vayéchev avec Rachi.
Tehilim: 108-112.
Tanya: Puisque...ces Likoutei Amarim. (p.xvi).

Extrait des discours de mon grand-père [le Rabbi Maharach] d’Eloul 5635 (1875) :

Les trois jours précédant le Chabbat sont une préparation au Chabbat. Il est dit dans le Zohar à propos du Chabbat que « de lui, tous les jours sont bénis ».1 L’expression « tous les jours » désigne les six jours de la semaine, auxquels D.ieu a accordé une bénédiction générale, ainsi qu’il est dit : « l’Eternel te bénira dans tout ce que tu feras ». La bénédiction du Chabbat s’applique aux jours qui le précèdent et à ceux qui le suivent. La préparation au Chabbat commence le mercredi, dont la forme et la finalité sont exprimées dans le petit lekhou neranena.2

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Zohar II, 63b, 88a.

2.

Sidour (Tehilat Hachem). Les trois premiers versets du Psaume 95 sont ajoutés au Psaume du mercredi, le Psaume 94. C'est par ces trois mêmes versets que débute la prière de vendredi soir qui introduit le Chabbat.

יום רביעי כג כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: והנה אחר ... אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף שבת זאגט ער אין זהר דמיני'[ה] מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי השבוע, וואס אויף דעם האט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א [ה' אלקיך] בכל אשר תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום ד', און דער אנזאג איז דער קליינער לכו נרננה, וואס איז ג' פסוקים.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.