ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום הראשון 8 Kislev (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,הראשון עם פירש"י.
תהילים:מד-מח.
תניא:אך להבין...'קנח' וכה"ג.

On se doit de méditer à la grandeur des bienfaits de D.ieu : comment un être aussi infime que l’homme peut apporter une grande satisfaction au « Grand parmi les grands », au sujet duquel il est écrit que « Sa Grandeur est insondable ».1 L’homme doit donc toujours être inspiré, et accomplir son avoda avec un cœur et un esprit enthousiastes.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Tehilim 145,3.

יום הראשון ח כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,הראשון עם פירש"י.
תהילים:מד-מח.
תניא: אך להבין...'קנח' וכה"ג.

א מענטש זאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה [ברוך הוא] זיינען, אז אזא קטן שבקטנים ווי דער מענטש איז, קען ער מאכען א נחת רוח גדול צום גדול הגדולים וכמ"ש [וכמו שכתוב] ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענטש זיין תמיד באגייסטערט און טאן די עבודה בלב ונפש חפצה.