ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Chabbat 4 Tevet 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Chevii de Mikets avec Rachi.
Tehilim: 23-28.
Tanya: פרק ה. ותוספות ... בפע"ח.

Les Rabbis de ‘Habad avaient coutume de « réviser » une paracha1 ou deux de la sidra de la semaine le jeudi soir. Le vendredi après-midi, ils recommençaient depuis le début et terminaient la sidra avec la haftara.2 Le Chabbat matin, avant la prière, ils lisaient de nouveau à partir du Chevii jusqu’à la fin. Lorsqu’il y avait deux haftarot, ils disaient celle de la sidra le vendredi et l’autre (Chabbat Roch ‘Hodech, ma’har ‘hodech, etc) le Chabbat.

* * *

Il existe de bons rêves au cours desquels on a la révélation d’explications de la Torah.3 Ceux-ci résultent généralement de l’ardeur à l’étude pendant la journée. Car lorsque l’on apprend la Torah avec un effort soutenu, ou lorsque l’on effectue le « service du cœur » – la prière4 –, avec une énorme concentration, on peut, pendant la nuit, lorsque l’âme connaît l’élévation et puise sa vitalité dans la Vie supérieure, comme l’explique le Zohar,5 recevoir de nouvelles explications de la partie législative de la Torah, ou de son enseignement ésotérique, en fonction de l’effort que l’on aura investi pendant la journée.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Conformément à la pratique de réciter chaque sidra deux fois, puis une fois dans la traduction araméenne d’Onkelos, et d’étudier la sidra avec le commentaire de Rachi.

2.

Le texte des Prophètes que l’on lit après la lecture de la Torah et qui est lié à la sidra de cette semaine ou à une date spéciale célébrée ce Chabbat.

3.

L’enseignement d’aujourd’hui est lié avec la sidra qui décrit les rêves de Pharaon. Les “bons” rêves ne sont pas fortuits mais résultent des activités et des efforts entrepris pendant les heures d’éveil.

4.

Le Talmud (Taanit 2a) définit le “service du cœur” comme étant la téfila, la prière.

5.

Voir Zohar III, p. 25a et suiv.

שבת ד טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.
תהלים: כג-כח.
תניא: פרק ה. ותוספות ... בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה אדער צוויי דאנערשטאג ביינאכט אור ליום ששי. פרייטאג אחר חצות פלעגט מען אנהויבן נאכאמאל פון אנהויב, און מעביר זיין די גאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען מעביר זיין נאכאמאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען געזאגט הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה [פון שר"ח [שבת ראש חודש], מ"ח [מחר חודש] וכו'] שבת.

החלומות הטובים בעניני תורה שמודיעים בחלום, בא ע"פ [על פי] הרוב ע"י [על ידי] שקידה גדולה בתורה ביום, דכאשר עוסק בתורה בשקידה גדולה, או עוסק בעבודה שבלב ביגיעה עצומה, הנה כאשר בלילה נשמתו עולה למעלה ושואבת לה חיים מחיי דלעילא כמבואר בזהר, הנה אז מודיעים לו חדושי תורה בגליא שבתורה או בפנימיות התורה, איש איש כפי שקידת עבודתו בעבודת היום.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.