ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 2 Tevet, septième jour de 'Hanouka 5703
Etudes de Torah: 'Houmach: 'Hamichi de Mikets avec Rachi.
Tehilim: 10-17.
Tanya: ולכן נמשלה ... ,ט, ומצותי'.

La guerre des Grecs avait pour objectif de « leur faire oublier Ta Torah et leur faire transgresser les Décrets de Ta Volonté » (Sidour p.59). Comme le rapporte le Midrach (Berechit Rabba 16), [les Grecs exigèrent] « Écrivez... que vous n’avez pas de part dans le D.ieu d’Israël ». Toute la guerre était dirigée contre la Divinité : que l’on étudie la Torah, disaient-ils, que l’on accomplisse les Mitsvot qui sont parfaitement logiques ou celles qui sont concevables. Mais que l’on ne fasse pas mention de l’origine divine de la Torah, du fait que les Mitsvot sont les décrets de la volonté divine. La Torah et les Mitsvot doivent être distinctes du divin, prétendaient-ils.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום חמישי ב טבת, ז חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: ולכן נמשלה ... ,ט, ומצותי'.

מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר [ב"ר פט"ז] כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זאל מען לערנען תורה, זאל מען מקיים זיין מצות המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו יתברך, ניט דערמאנען אין תומ"צ [תורה ומצות] דעם ענין פון ג-טלכקייט.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.