ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 25 Kislev, premier jour de ‘Hanouka 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Chichi de Vayéchev avec Rachi.
Tehilim: 119, 1-96.
Tanya: Et concernant ce qui est généralement dit (p. 3)...se faire valoir, etc. (p. 5).

Mon père [le Rabbi Rachab] allumait les lumières de ‘Hanouka entre Min’ha et Maariv. Il ne se préoccupait pas de savoir si la porte était orientée nord-sud ou est-ouest.1 Il récitait Hanerot halalou après avoir allumé l’ensemble des lumières. Il s’asseyait à côté de celles-ci pendant une demi-heure, à l’exception du vendredi, où il n’attendait pas aussi longtemps. Il veillait à ce que les lumières brûlent au moins cinquante minutes.

L’ordre est le suivant : Min’ha, lumières de ‘Hanouka, bougies de Chabbat.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

À la synagogue, il convient que les bougies soient disposées d’est en ouest, comme dans le Temple. La raison pour laquelle nous ne faisons pas attention à cela à la maison n’est pas connue. Sefer Haminhaguim p. 70 et note 5 ibid.

יום שישי  כה כסלו, א חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שישי עם פירש"י.
תהלים:" קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן... להתייהר כו'

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] הי'[ה] מדליק נרות חנוכה בין מנחה למעריב, ולא הי'[ה] מדייק בפתח שיהי'[ה] מדרום לצפון או ממזרח למערב. "הנרות הללו" - אחר הדלקת כל הנרות. והיה יושב בסמוך להנרות חצי שעה - לבד מועש"ק [מו' ערב שבת קודש] שלא הי'[ה] מתעכב חצי שעה - מדייק שידלקו הנרות חמישים מינוט לכל הפחות.

מנחה, נר חנוכה, נר שבת.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.