ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
שבת 14 Kislev* (תש"ד)
ה
שיעורים: חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י..
תהילים:עב-עו.
תניא: דוד ... '320' בעת צרתו.

On fait le Birkat Hamazone après le repas (Sidour p.88-94) en tenant un verre de vin, même en l’absence de dix hommes ayant pris part au repas. Le verre est tenu dans la paume de la main, avec les doigts recourbés vers le haut. On tient le verre depuis Rabossaï mir velen bentchen1 jusqu’à la fin de la troisième bénédiction,2 puis on le repose sur la table.

Dans l’une de ses si’hot, mon père3 donna une explication dont voici le contenu :

Il y a tsadik, yashar, tamim et ‘hassid. Le tsadik4 est ainsi appelé parce qu’il accomplit les mitsvot positives, suscitant ainsi la révélation divine dans l’enchaînement des mondes.5

Le yashar6 est ainsi appelé de par son respect des mitsvot négatives, qui suscite une révélation divine provenant d’au-delà de l’enchaînement des mondes. Le tamim7 – sérieux8 – suscite une révélation [d’un niveau du divin auquel] « l’arbre et son fruit ont le même goût », l’association du mode transcendant (sovev) et du mode immanent (mémalé) de l’influence divine.

Au-dessus de tous est le ‘hassid, lequel comprend trois niveaux : (a) Les choses du monde ne le perturbent pas. Chacun peut et chacun doit accéder à ce niveau. (b) Toutes ses affaires « sont divinité ». S’il « n’est pas loin de toi, etc »,9 ce niveau n’est cependant pas à la portée de tous. (c) Le niveau ainsi décrit par le Tikounei Zohar : « Qui est un ‘hassid? Celui qui agit avec bienveillance envers son Créateur – envers Son nid »,10 ce qui est expliqué dans le Tanya comme signifiant qu’il cherche à unifier le Saint béni soit-Il et Sa Chekhina11 dans les mondes inférieurs et non uniquement à étancher la soif de son âme.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
*.

Ce jour est l’anniversaire du mariage en 5689 (1928) du Rabbi et de la Rabbanit ‘Haya Mouchka, fille du Rabbi précédent, Rabbi Yossef Its’hak.

1.

“Messieurs, nous allons dire la bénédiction.”

2.

C’est-à-dire jusqu’après les mots : “...qui dans Sa miséricorde reconstruit Jérusalem. Amen.” (p. 91).

3.

Le Rabbi Rachab.

4.

Litt. “un juste”.

5.

Seder Hichtalchelout, “l’ordre de la progression vers le bas”.

6.

Litt. “l’homme droit”.

7.

Litt. “intègre”.

8.

Cf. 4 Tichri.

9.

Devarim 30,11.

10.

Le mot hébraïque pour “son Créateur”, kono, peut se décomposer en kan-o, contraction de kan shelo, “Son nid”, désignant la création.

11.

“Le Saint béni soit-Il” désigne le Créateur transcendant, et la Chekhina est la Présence divine immanente dans ce monde.

שבת יד כסלו (תש"ד)
ה
שיעורים: חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י..
תהילים:עב-עו.
תניא: דוד ... '320' בעת צרתו.

מברכין ברכת המזון בכוס של ברכה, אף שאין עשרה. הכוס על כף היד והאצבעות זקופות. אוחז הכוס מאמירת "רבותי מיר וועלען בענטשען" עד אחרי סיום ברכה שלישית, שאז מעמידו על השלחן.

באחת משיחותיו ביאר אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] ותוכן דבריו: יש צדיק ישר תמים חסיד. צדיק ע"ש [על שם] קיום מ"ע [מצות עשה] - ממשיך גילוים דסדר ההשתלשלות. ישר ע"ש [על שם] קיום ל"ת [לא תעשה] - גילוים למעלה מסדר ההשתלשלות. תמים - ערנסטקייט - גילויים דטעם עצו ופריו שוים, התחברות סוכ"ע [סובב כל עלמין] וממכ"ע [וממלא כל עלמין]. למעלה מכולם חסיד, ויש בזה ג' מדריגות: א) שעניני העולם אינם מטרידים ומבלבלים אותו. כאו"א [כל אחד ואחד] יכול להגיע לזה וכאו"א [וכל אחד ואחד] מחוייב להגיע לזה. ב) שכל עניניו הם אלקות. ואף שלא רחוקה היא ממך גו', מ"מ [מכל מקום] אין זה שייך לכאו"א [לכל אחד ואחד]. ג) מ"ש [מה שכתוב] בת"ז [בתקוני זהר]: איזהו חסיד המתחסד עם קונו עם קן דיליה, ופירש בסש"ב [בספר של בינונים] שזהו ליחדא קובו"ש [קודשא בריך הוא ושכינתיה] בתחתונים ולא לרוות נפשו הצמאה בלבד.
 

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.