ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 24 Kislev, veille de 'Hanouka 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: ‘Hamichi de Vayéchev avec Rachi.
Tehilim: 113-118.
Tanya: Ch. 1. Il a été enseigné (p. 1)...(modes d’interprétation). (p. 3).

(Suite du 23 Kislev) Une explication de ces trois versets – lekhou neranena – accessible à tous est la suivante :

Le mercredi, lorsque l’on commence à réfléchir : qu’aura-t-on pour célébrer le Chabbat ? La question se pose autant au sens simple que dans un sens spirituel : de quoi sera-t-on en mesure de remplir le Chabbat ? – car, le Chabbat, chaque Juif devient une personne radicalement différente –, on devient mélancolique. La solution à cela est : lekhou neranena, (« chantons donc »), ayons confiance en D.ieu.

Le jeudi, le Chabbat est encore plus proche et l’on est toujours démuni, dans une situation qui n’incite pas vraiment au « neranena » ; il apparaît alors clairement qu’il faut faire quelque chose.

Aussi, lorsque l’on étudie la ‘Hassidout dans la nuit de jeudi, on perçoit le vendredi que « l’Éternel est un Grand D.ieu et un Grand Roi ».1 ; et avec cela, un Juif peut faire Chabbat.

À Min’ha, on ne dit pas ta’hanoun.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Psaume 95,3. Dans les versets qui suivent ceux de lekhou neranena 

יום חמישי כד כסלו, ערב חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קיג-קיח.
תניא: פרק א. תניא... פנים לתורה.

[המשך]. ביאור ג' הפסוקים - לכו נרננה - ע"פ [על פי] מדה ממוצעת מדת כל אדם: מיטוואך, אז מען הויבט אן טראכטען וואו וועט מען נעהמען אויף שבת, הן בפשטות און הן מיט וואס וועט מען שבת'ן - יעדער איד איז דאך שבת גאר אנאנדערער - ווערט מרה שחורה'דיג, איז די עצה, לכו נרננה, בטחון. ווען עס קומט דאנערשטאג, עס ווערט נעהנטער צו שבת, און עס איז נאך אלץ ניטא, איז יעמאלט נרננה'ט זיך ניט, מען פארשטעהט אז מ'דארף עפעס טאן. איז אז מ'זיצט דאנערשטאג'דיגע נאכט און מ'לערענט חסידות, יעמאלט איז פרייטאג דערהערט מען כי א-ל גדול גו' ומלך גדול גו', און מיט דעם שבת'ט א איד.

במנחה אין אומרים תחנון.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.