ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום חמישי 12 Kislev (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,חמישי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח.
תניא:ומ"ש בע"ח ... שוכן וכו' וד"ל.

La bénédiction Barou’h chepetarani1 (Sidour p.70) est dite sans mentionner le nom de D.ieu et Sa royauté. On peut également la dire le lundi, le jeudi ou pendant Roch ‘Hodech et non uniquement le Chabbat.

Nous avons une tradition attribuée au Baal Chem Tov : lorsque l’on entend quelque chose qui n’est pas bien au sujet d’un Juif, même si on ne le connaît pas, on doit en être profondément affecté. Car l’un des deux n’est assurément pas bien : si ce qui est rapporté sur celui-ci est vrai, il n’est pas bien. Et si ce n’est pas vrai, celui qui raconte est dans une situation « pas bien ».

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Berakha récitée par le père d’un garçon de 13 ans lors de la première lecture publique de la Torah après qu’il ait atteint l’âge de la bar-mitsva.

יום חמישי יב כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,חמישי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח.
תניא: ומ"ש בע"ח ... שוכן וכו' וד"ל.

ברכת שפטרני מברכים בלא שם ומלכות, ומברכים אותה גם ביום ב', ה', בר"ח [בראש חודש], ולאו דוקא בשבת.

מקובל בידינו בשם מורנו הבעש"ט [הבעל שם טוב]: כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, גם אם אין מכירים אותו, צריך להצטער צער רב, כי אחד מהם הוא בודאי לא טוב: אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הלא הוא לא טוב, ואם אינו אמת הלא המספר נמצא במצב לא טוב.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.