ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 21 Kislev 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Cheni de Vayéchev avec Rachi.
Tehilim: 104-105.
Tanya: Introduction du compilateur(p.xii)...dans les portes (shearim) (p.xiv).

Il faut apprendre la Michna par cœur, chacun selon ses capacités, et la réciter en marchant dans la rue. C’est ainsi que nous aurons le mérite d’accueillir le Machia’h.

Les ‘Hassidim sont tenus d’étudier la ‘Hassidout : tous les ‘Hassidim, les lundi, jeudi et Chabbat ; les Tmimim,1 une heure chaque jour.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Anciens (dans ce contexte) étudiants de la Yechivat Tomkhei Tmimim, la yéchiva Loubavitch ; voir 15 Eloul (p. 87 dans la version publiée).

יום שני כא כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שני עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: הקדמת המלקט... בעלה וגו'.

מען זאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, תמימים - שעה אחת בכל יום.

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.