ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום שישי 13 Kislev (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,שישי עם פירש"י.
תהילים:סט-עא.
תניא:ולהבין פרטי ... דז"א.

Mon père1 a dit:
La ‘Hassidout change l’être et dévoile la nature profonde. La nature profonde du Juif ne peut être mesurée ou évaluée, car elle est partie intégrante de l’Essence (divine) et celui qui en saisit une partie est comme s’il la saisit en totalité. Tout comme l’Essence est illimitée, une partie de celle-ci est également illimitée.

Ceci peut être comparé au tsitsit placés « au coin »2 [du vêtement], c’est-à-dire « de la même matière que le coin ».3 [Le fait que l’âme existe en tant qu’entité distincte de l’Essence divine] est seulement du fait que D.ieu4 a créé l’âme de sorte à être un être créé ; et la ‘Hassidout révèle la nature profonde [de l’âme].

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le Rabbi Rachab, Rabbi Chalom DovBer de Loubavitch (1860-1920).

2.

Bamidbar 15,38.

3.

Mena’hot 39a.

4.

Le terme employé dans le texte est Atsmout, “l’ultime Essence de D.ieu”.

יום שישי יג כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,שישי עם פירש"י.
תהילים:סט-עא.
תניא: ולהבין פרטי ... דז"א.

אמר אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי]: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס בכולו, וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד [על דרך] הכנף מין כנף - עס איז מעהר ניט וואס עצמות האט בורא געווען א נשמה אז זי זאל זיין א נברא - וחסידות מגלה את המהות.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.