ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 28 Kislev, quatrième jour de ‘Hanouka 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Cheni de Mikets avec Rachi.
Tehilim: 135-139.
Tanya: Ki hasekhel... vehayiira veanafeiha .

Il était de coutume chez le Tsema’h Tsedek que l’un des soirs de ‘Hanouka se tienne une sorte de Farbrenguen avec les membres de la famille, auquel participaient également ses belles-filles, et qu’on appelait « latkès-ovent » [« soirée latkès »]. Cette même pratique existait chez l’Admour Hazakène et l’Admour Haemtsahi.

Parmi les histoires que les Rabbis racontaient au cours de ce repas, certaines étaient répétées à chaque ‘Hanouka, bien qu’elles aient été longuement discutées lors des années précédentes.

Mon père [le Rabbi Rachab] donnait le dmei ‘Hanouka [« l’argent de ‘Hanouka »], le soir de la quatrième ou de la cinquième bougie de ‘Hanouka.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שני כח כסלו, ד חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, שני עם פירש"י.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: כי השכל ... ויראה וענפי'.

הנהוג אצל הצ"צ [הצמח צדק], כי באחד מלילי חנוכה היו עושים כעין פארבריינגען עם בני הבית, והיו באים גם כלותיו, ונקרא "לאטקעס אווענט". וכן היה אצל רבינו הזקן ואדמו"ר [ואדננו מורנו ורבנו] האמצעי. בין הספורים שהיו הרביים מספרים בסעודה זו, היו ספורים אשר בכל חנוכה היו משוחחים אודותם, אף שכבר דברו מזה בשנה העברה.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] היה נותן דמי חנוכה בליל נר הרביעי או החמישי.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.