ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום שלישי 17 Kislev (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישב,שלישי עם פירש"י.
תהילים:פג-פז.
תניא:הנה לא... וכו' וד"ל.

La ‘Hassidout ‘Habad ouvre les portes des palais de ‘hokhma et de bina, permettant ainsi de connaître et de reconnaître à travers une compréhension intellectuelle « Celui qui a parlé et le monde exista ».1 Elle éveille les sentiments du cœur de sorte que l’on éprouve l’émotion découlant de cette compréhension particulière.2 Et elle montre comment chacun, en fonction de ses capacités, peut « s’approcher du Sacré » pour servir D.ieu avec son esprit et son cœur.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Texte de Baroukh Chéamar ; comparer à Tehilim 33,9.

2.

de D.ieu. Une contemplation intellectuelle donnée suscite (ou engendre) une émotion donnée qui lui est liée.

יום שלישי יז כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישב,שלישי עם פירש"י.
תהילים:פג-פז.
תניא: הנה לא... וכו' וד"ל.

חסידות חב"ד פותחת שערי היכלי חכמה ובינה, לידע ולהכיר את מי שאמר והיה העולם בהשגה שכלית, מעוררת רגשי הלב להתפעל באותה מדה שבלב המחוייבת מהשכלה זו, ומורה דרך אשר כל אחד ואחד לפום שיעורא דיליה יכול לגשת אל הקדש לעבוד את הוי'[ה] במוחו ולבו.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.