ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום רביעי 18 Kislev (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישב,רביעי עם פירש"י.
תהילים:פח-פט.
תניא:הוכח תוכיח... לעומת זה כו'.

À Min’ha, on ne dit pas ta’hanoun.

Le Tséma’h Tsédek écrit : L’amour de D.ieu exprimé par « mis à part Toi, je ne désire rien »1 signifie que l’on ne désire rien en dehors de D.ieu, pas même « le Ciel » ou « la terre », c’est-à-dire le Gan Éden Supérieur et le Gan Éden Inférieur, car ceux-ci ne furent créés que par un youd...2 L’amour doit être dirigé vers Lui seulement, c’est-à-dire vers Son Être et Son Essence. C’est ainsi que s’exprimait mon maître (l’Admour Hazakène), lorsqu’il était en état de dveikout3 et qu’il s’exclamait :

Je ne veux rien du tout. Je ne veux pas de Ton gan éden. Je ne veux pas de Ton olam haba. Je ne veux rien d’autre que Toi seul.


GUT YOM TOV

PUISSIEZ-VOUS ÊTRE INSCRITS ET SCELLÉS

POUR UNE BONNE ANNÉE DANS L’ÉTUDE DE LA ‘HASSIDOUT

ET DANS LES VOIES DE LA ‘HASSIDOUT

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Tehilim 73,25.

2.

Le nom lié à l’Essence divine, Havayah (le Tétragramme), est source de toute création. Le olam haba, l’au-delà spirituel qui comprend le Gan Éden, fut créé par le youd, la première (et la plus petite) des lettres du Nom.

3.

D’extase liée à son attachement absolu à D.ieu. Voir 23 Chevat.

יום רביעי יח כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישב,רביעי עם פירש"י.
תהילים:פח-פט.
תניא: הוכח תוכיח... לעומת זה כו'.

במנחה אין אומרים תחנון.

הצ"צ [הצמח צדק] כותב: אהבה דבחינת ועמך לא חפצתי [היינו] שלא לחפוץ שום דבר זולתו יתברך, ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע [גן עדן] עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי'[ה] האהבה רק לו יתברך לבד, דהיינו למהו"ע [למהותו ועצמותו] יתברך ממש. וכך היה נשמע הלשון ממו"ר [ממורי ורבי] נ"ע [נשמתו עדן] רבינו הזקן בדביקותו, שהיה אומר בזה הלשון:

איך וויל זע גאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע [גן עדן] איך וויל ניט דיין עוה"ב [עולם הבא] כו' איך וויל מער ניט אז דיך אליין.
 

גוט יום טוב
לשנה טובה
בלימוד החסידות
ודרכי החסידות
תכתבו ותחתמו.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.