ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
שבת 7 Kislev (תש"ד)
ה
שיעורים: חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י..
תהילים:לט-מג.
תניא: ובר מן ... '314' הלכותיהן.

Il y a trois écoles de pensée :

1. Celle qui prône l’annulation de la matière par la mise en évidence du caractère répugnant et abject de toutes les choses corporelles et matérielles. C’est la doctrine du Moussar.

2. L’école qui enseigne à reconnaître la supériorité de la forme1 et du spirituel dans les dimensions du caractère et de l’intellect2, et enseigne de quelle manière on peut s’en approcher. C’est la doctrine de la ‘Hakira (philosophie).

3. L’école qui enseigne à faire prédominer la forme sur la matière. Elle enseigne la valeur du matériel une fois qu’il est raffiné et celle de la forme lorsqu’elle s’est imprimée dans le matériel, les deux devant se conjuguer au point où l’on ne peut plus distinguer à quel endroit l’un ou l’autre débute ou termine, car « le début est ancré dans la fin et la fin dans le début ».3 Ils furent tous deux créés par le D.ieu Un, et pour une même finalité qui est de révéler la Lumière de la Sainteté de Son pouvoir caché. C’est seulement ensemble qu’ils accompliront cette perfection, désirée par le Créateur. C’est la doctrine de (l’enseignement/l’instruction de) la ‘Hassidout.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

En hébreu tsoura “forme”, par opposition à ‘homer, “matière” ; par exemple, la force vitale du corps – l’âme – est sa “forme”, sa dimension spirituelle intérieure. Le corps lui-même est la dimension physique extérieure, la “matière”.

2.

Par opposition aux dimensions corporelles.

3.

Voir Sefer Yetsira 1:7. Ce principe général dans la ‘Hassidout est souvent employé pour exprimer la nature “cyclique” du Flux Divin ; par exemple, les niveaux les plus bas ‘le “fin”) de la divinité présents dans ce bas monde expriment la plus haute essence (le “début”) de la divinité.

שבת ז כסלו (תש"ד)
ה
שיעורים: חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י..
תהילים:לט-מג.
תניא: ובר מן ... '314' הלכותיהן.

הפטורה: ועמי - תלמי שדי. ויברח יעקב - ובאשה שמר. ובנביא העלה - ובנביא נשמר.

שלש חכמות הן: חכמת ביטול החומר, ע"י [על ידי] הוראת שקוץ ותיעוב כל ענינים הגופניים והחומריים - חכמת המוסר.

חכמת הכרת מעלת הצורה והרוחני במדות ובמושכלות והוראת אופני הקירוב אליהם - חכמת החקירה.

חכמת הגברת הצורה על החומר, הוראה במעלת חומר מזוכך ובמעלת הצורה כשנקבעה בהחומרי, והתכללותם יחד מבלי אשר ימצא ראש וסוף, להיות כי נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן, אל אחד בראם, ולכוונה אחת לגלות אור קדושת חביון עוזו יתברך נבראו, ושניהם כאחד דוקא משלימים אותה השלימות, אשר עלה ברצונו יתברך - חכמת תורת החסידות.
 

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.