ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום שני 2 Kislev* (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,שני עם פירש"י.
תהילים:י-יז.
תניא:והנה במ"א... '310' שבבי"ע דוקא.

Mon grand-père1 expliqua dans un maamar pour quelle raison « Rabbi Eléazar donnait une pièce à un pauvre avant de prier ».2 : « La prière doit être vivante. Or, lorsque l’on donne de la Tsédaka à un pauvre avant la prière, lui apportant ainsi la vie, cela rajoute une grande vitalité à la prière. » En prononçant ces mots, il éleva la main vers le haut pour signifier que la mesure de cet ajout de vitalité dépasse l’entendement.

Souvent, avant la prière, mon père3 recherchait un pauvre afin de lui donner à manger.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
*.

Cette date marqua l’apogée de la victoire de Didane Natsa’h, lorsque, en 5748 (1987), les livres et les manuscrits des Rebbéim retrouvèrent leur place légitime dans la bibliothèque d’Agoudath ‘Hassidei ‘Habad. Ce fut le “...pidyone chevouïm (“délivrance des captifs” des sefarim, qui ont été ramenés dans leur endroit de manière concrète, le lundi de la paracha “Je retournerai en paix dans la maison de mon père”, le second jour de Kislev.” – Si’ha du 5 Tévet 5748, note 11. (Cet événement coïncida – dans le temps et dans le lieu – avec la première Conférence Internationale des chlou’him, les émissaires du Rabbi de Loubavitch.)

1.

Le Rabbi Maharach, Rabbi Chmouel de Loubavitch (1834-1882).

2.

Baba Batra 10a.

3.

Le Rabbi Rachab, Rabbi Chalom DovBer de Loubavitch (1860-1920).

יום שני ב כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,שני עם פירש"י.
תהילים:י-יז.
תניא: והנה במ"א... '310' שבבי"ע דוקא.

אאזמו"ר [אדני אבי זקני מורי ורבי] ביאר פעם במאמר, הא דרבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, כי הרי התפלה צ"ל [צריכה להיות] בחיות, וע"י [ועל ידי] שנותנים צדקה לעני קודם התפלה ומחיים אותו, ניתוסף חיות הרבה בתפלה. ונענע בידו ממטה למעלה לרמז שהרבוי בהפלאה. - וכמה פעמים קודם התפלה היה אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] מחזר אחרי עני ליתן לו לאכול.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.