ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום שישי 28 ‘Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,שישי עם פירש"י.
תהילים:קלה-קלט.
תניא: להבין מ"ש...'308' פקודי.

Le concept de Providence divine peut être défini ainsi :

Celle-ci régit les moindres détails du mouvement des différentes créatures. Elle constitue la vitalité de chacune et est à la base de son existence. Mais, bien plus, elle souligne que chaque mouvement a une implication profonde dans la finalité globale assignée à la création. C’est en additionnant et en unissant toutes les actions individuelles qu’est accomplie la Volonté profonde de D.ieu, à l’origine de toute la création.

Que l’homme médite donc. Si le mouvement d’une herbe est commandé par la Divine Providence et intervient dans la finalité de la création dans son ensemble, combien plus en est-il ainsi pour le genre humain en général et pour Israël, la nation qui est proche de Lui, en particulier.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שישי כח חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,שישי עם פירש"י.
תהילים:קלה-קלט.
תניא: להבין מ"ש...'308' פקודי.

ענין ההשגחה פרטית הוא, דלא זו בלבד דכל פרטי תנועות הנבראים למיניהם הם בהשגחה פרטית, והיא היא חיות הנברא וקיומו, אלא עוד זאת דתנועה פרטית של נברא יש לה יחס כללי לכללות כונת הבריאה... דבצרוף ואיחוד כל הפעולות הפרטיות... נשלמה כונה העליונה בסוד הבריאה כולה.

ויתבונן האדם: ומה אם תנועת עשב באה בהשגח"פ [בהשגחה פרטית] ונוגעת להשלמת כונת הבריאה, מין המדבר בכלל וישראל עם קרובו בפרט על אחת כמה וכמה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.