ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום שישי 14 ‘Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,שישי עם פירש"י.
תהילים:עב-עו.
תניא: והנה בהיות...'קמז' תאמין.

« C’est de D.ieu que les pas de l’homme sont établis. »1 Chacun d’Israël reçoit une mission spirituelle dans la vie, qui est de se consacrer au travail de construction pour bâtir une « demeure » pour D.ieu. Chacun, quelle que soit sa position et le lieu où il se trouve, doit investir toutes ses forces dans une recherche exhaustive pour trouver une subsistance spirituelle, tout comme il recherche une subsistance matérielle.

Il en est ainsi parce que (comme le verset ci-dessus conclut) « Il désire Sa voie » (la voie de D.ieu).2 Comme il est écrit au sujet d’Avraham : « Je l’ai distingué parce que... et ils garderont la voie d’Havayeh. »3 Il y a deux « voies » : la voie de la nature et la voie qui transcende la nature. D.ieu a créé l’univers de telle manière que, aux yeux de l’homme, il paraisse suivre un certain schéma naturel : cette voie est celle d’Elokim.4 La Torah et les Mitsvot sont la « voie » d’Havayeh, le dévoilement de ce qui transcende la nature au sein de la nature. C’est en vertu de cela (de ce comportement d’Israël) que D.ieu accorde à Israël de ce qui dépasse la nature dans la nature.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Tehilim 37,23.

2.

Le sens simple de la phrase est que D.ieu désire la voie de l’homme.

3.

Béréchit 18,19.

4.

Cf. 3 Tichri et notes.

יום שישי יד חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,שישי עם פירש"י.
תהילים:עב-עו.
תניא: והנה בהיות...'קמז' תאמין.

מה' מצעדי גבר כוננו, לכל אחד מישראל יש לו תעודה רוחנית בחיים, והוא להתעסק בעבודת הבנין לעשות דירה לו יתברך. וכל אחד באשר הוא ובכל מקום שהוא צריך להתענין בכל מאמצי כוחו לחפש בחפש מחופש למצוא איזה פרנסה רוחנית כמו שהוא מחפש אחר פרנסה גשמיית. והוא לפי שדרכו - של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] - יחפץ, כדכתיב באברהם כי ידעתיו גו' ושמרו דרך ה', כי יש שני דרכים: דרך הטבע ושלמעלה מן הטבע, העולם בראו הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] להיות נראה כמו שהוא בדרך הטבע - בעיני בשר - והוא דרך אלקים. תורה ומצות הם דרך הוי'[ה] והוא המשכה שלמעלה מן הטבע בטבע, אשר בגלל זאת הנה הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] משפיע לישראל למעלה מן הטבע בטבע.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.