ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום חמישי 13 ‘Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,חמישי עם פירש"י.
תהילים:סט-עא
תניא: איתא... '292' ועלול כנודע.

Le Baal Chem Tov avait l’habitude de donner un cours de Guemara à ses disciples. Son style d’étude était avec une grande finesse et du génie, et comprenait l’étude du Rambam, du Alfas, du Roch et d’autres commentaires des Richonim (commentateurs médiévaux) portant sur la Guemara étudiée. Le Baal Chem Tov traduisait les mots [du texte] en Yiddish. En étudiant dans Erkine 15b le passage « La troisième langue1 tue trois personnes ». Le Baal Chem Tov traduisit et expliqua ainsi : « Le lachone hara (la mauvaise langue, la médisance) tue tous les trois, l’inventeur de la calomnie, celui qui la rapporte et celui qui l’écoute. C’est en termes spirituels, ce qui est plus sévère encore qu’un meurtre physique.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

La “troisième langue” désigne la personne qui répète une calomnie entendue de quelqu’un d’autre. Elle agit comme une “tierce partie” ou intermédiaire entre l’auteur de la calomnie et celui qui l’entend. Voir également Likoutei Si’hot, Vol. 5, p. 44 note 47.

יום חמישי יג חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,חמישי עם פירש"י.
תהילים:סט-עא
תניא: איתא... '292' ועלול כנודע.

דער בעש"ט [בעל שם טוב] פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'האט געלערענט דעם רמב"ם אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען צו דער גמרא וואס מ'האט געלערענט. דער בעש"ט [בעל שם טוב] פלעגט אפטייטשען די ווערטער אין אידיש. אז מ'האט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל [מאמר רבותינו זכרונם לברכה] [טו ב] לשון תליתאי קטיל תליתאי, האט דער בעש"ט [בעל שם טוב] דאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הארג'ט אלע דריי: דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נאר דאס איז אין לבושים רוחנים, וואס דאס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.