ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום רביעי 12 ‘Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,רביעי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח
תניא: וז"ש... קודם הלברכה.

Voici l’un des premiers enseignements de l’Admour Hazakène, que l’on appelait alors des verter1 (litt. : des « mots », de courts aphorismes) :

Chema Israël2 – un Juif3 ressent4 que

Havayeh5 Elokénou – notre force et notre vie6 transcendent la nature7 et que

Havayeh E’had – Havayeh est Un.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Cf. 15 Sivan.

2.

Litt. “Écoute Israël”.

3.

Du mot Israël : l’un du peuple Israël.

4.

Du mot chema : “entend”, “écoute” ou “comprend”, “ressent”.

5.

Voir 3 Tichri et notes.

6.

Ou “vitalité”, “force vitale”.

7.

Havayeh, D.ieu transcendant, au-delà de la nature, est Elokénou, “notre D.ieu” – notre force et notre vie. Cf. 3 Tichri.

יום רביעי יב חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,רביעי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח
תניא: וז"ש... קודם הלברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער": שמע ישראל - א איד דערהערט - הוי'[ה] אלקינו - אז כוחנו וחיותינו איז דאס למעלה מן הטבע, און - הוי'[ה] אחד.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.