ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום רביעי 12 ‘Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,רביעי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח
תניא: וז"ש... קודם הלברכה.

Voici l’un des premiers enseignements de l’Admour Hazakène, que l’on appelait alors des verter1 (litt. : des « mots », de courts aphorismes) :

Chema Israël2 – un Juif3 ressent4 que

Havayeh5 Elokénou – notre force et notre vie6 transcendent la nature7 et que

Havayeh E’had – Havayeh est Un.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Cf. 15 Sivan.

2.

Litt. “Écoute Israël”.

3.

Du mot Israël : l’un du peuple Israël.

4.

Du mot chema : “entend”, “écoute” ou “comprend”, “ressent”.

5.

Voir 3 Tichri et notes.

6.

Ou “vitalité”, “force vitale”.

7.

Havayeh, D.ieu transcendant, au-delà de la nature, est Elokénou, “notre D.ieu” – notre force et notre vie. Cf. 3 Tichri.

יום רביעי יב חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,רביעי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח
תניא: וז"ש... קודם הלברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער": שמע ישראל - א איד דערהערט - הוי'[ה] אלקינו - אז כוחנו וחיותינו איז דאס למעלה מן הטבע, און - הוי'[ה] אחד.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.