ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום חמישי 20 ‘Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,חמישי עם פירש"י.
תהילים:צז-קג.
תניא: והנה רצון...'קן' האדם.

Naissance en ce jour de Rabbi Chalom Dovber l’année que le Tséma’h Tsédek surnomma Kitra1 – 5621 (1860). Il reçut le nom de l’Admour Haemtsahi2 et la moitié du nom du père du Tséma’h Tsédek.3

Chaque année, mon père prononçait un maamar le jour de son anniversaire, mais il le faisait en secret sauf lorsque cela tombait un Chabbat. Lors de son dernier anniversaire dans ce monde,4 il dit le maamar Netata lireékha nès...5 Lorsqu’il le conclut, il me dit : « Le jour de son anniversaire, on doit dire de la ‘Hassidout. Puisse D.ieu te donner en cadeau de réciter de la ‘Hassidout le jour de ton anniversaire, mais que cela soit dans la bonté et la miséricorde. » Cela mit sept ans à se réaliser.6

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Kitra à la valeur numérique de 5621.

2.

Rabbi Dovber

3.

Rabbi Chalom Chakhna.

4.

1919.

5.

Tehilim 60,6.

6.

La Libération du Rabbi précédent (des prisons soviétiques, pour avoir diffusé la Torah et le judaïsme) eut lieu le jour de son anniversaire le 12 Tamouz 5687 (1927), lors de sa septième année en tant que Rabbi. Il avait en effet succédé à son père en 5680 (1920) au décès de ce dernier.

יום חמישי כ חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,חמישי עם פירש"י.
תהילים:צז-קג.
תניא: והנה רצון...'קן' האדם.

יום הולדת את אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] מהורש"ב [מורנו הרב ורבינו רבי שלום בער] נ"ע [נשמתו עדן]- שנת כתר"א - כלשון הצ"צ [הצמח צדק]. נקרא ע"ש [על שם] אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ [הצמח צדק].

בכל שנה ביום הולדתו היה אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] אומר דא"ח [דברי אלקים חיים], אלא שהיה בחשאי, מלבד כשאירע בש"ק [בשבת קודש]. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני קושט סלה. כשסיים אמר לי ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השם יתברך לך מתנה שתאמר חסידות ביום הולדת שלך אלא שיהיה בחסד וברחמים - האט עס געדויערט זיבען יאהר.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.