ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום שישי 6 Kislev (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,שישי עם פירש"י.
תהילים:לה-לח.
תניא: ועוד זאת... 'קנז' לא יראו.

Mon père (le Rabbi Rachab) a dit que le Chéma Israël récité avant de se coucher est, en miniature, comparable à la confession qui précède la mort. Mais, dans ce dernier cas, on quitte le “marché” de façon définitive et la transaction “pour l’accomplir aujourd‘hui”1 parvient à son terme. Toutefois, avec le Chéma Israël récité chaque soir avant de dormir, on se trouve encore dans le “marché” et l’on peut encore y agir et y accomplir.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Les mitsvot. Voir Devarim 7,11; Erouvine 22a.

יום שישי ו כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,שישי עם פירש"י.
תהילים:לה-לח.
תניא: ועוד זאת... 'קנז' לא יראו.

אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי וואס קודם צאת הנפש מהגוף. נאר יעמאלט גייט מען שוין אינגאנצען אוועק פון יריד, און עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט [קריאת שמע שעל המטה] פון יעדער נאכט האלט מען נאך אין מיטן יריד, און מען קען נאך אויפטאן.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.