ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום ראשון 9 Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,ראשון עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: והנה העליונים... 'קמה' עו"ג.

Lorsque mon père1 avait quatre ou cinq ans, il se rendit chez son grand-père, le Tséma’h Tsédek, durant le Chabbat Vayéra, et il se mit à pleurer en lui demandant : « Pourquoi D.ieu est-il apparu à notre père Avraham et n’apparaît-Il pas à nous ? »

Le Tséma’h Tsédek lui répondit :

« Lorsqu’un Tsaddik à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans décide de se circoncire, il mérite que D.ieu se révèle à lui. »2

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le Rabbi Rachab.

2.

Voir Likoutei Si’hot vol. 1, p. 23 et suiv., vol. 5, p. 86 et suiv., p. 321 et suiv., vol. 15 p. 129 et suiv.

יום ראשון ט חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,ראשון עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: והנה העליונים... 'קמה' עו"ג.

בהיות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] בן ד' או ה' שנים נכנס אל זקנו הצ"צ [הצמח צדק] בש"ק [בשבת קודש] פ' וירא והתחיל לבכות באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ [הצמח צדק] אז א איד א צדיק, צו ניין און ניינציק יאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט אז דער אויבערשטער זאל זיך באווייזען צו אים.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.