ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
שבת 29 ‘Hechvane (תש"ד)
הפטורה : ואשה - בנה תצא.
שיעורים: חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י..
תהילים:קמ-קנ.
תניא: ומ"ש בפ' פיקודי...האצי'.

On bénit le Roch ‘Hodech Kislev - On lit tous les Tehilim le matin - C’est un jour de Farbrenguen

Il n’est pas de mots pour décrire le grand mérite de ceux qui prennent part à la tâche sacrée consistant à lire les Tehilim en présence d’un Minyan. Grande est la satisfaction qui en découle là-haut, comme l’établissent nos livres sacrés. Un bref aperçu en est donné dans le fascicule sur la lecture publique des Tehilim (Kovets Mi‘htavim, 1).

Combien grand est votre bonheur, peuple d’Israël. Grâce à cela, vous serez bénis, vous, vos épouses, vos fils et vos filles, puisse D.ieu leur accorder longue vie. Vous aurez une bonne santé et la prospérité matérielle, dans une grande largesse. C’est par votre mérite que sera sauvée la communauté d’Israël dans laquelle vous résidez, au sein de tout le peuple juif, en tous leurs besoins matériels et spirituels."1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Voir le 13 Tamouz.

שבת כט חשון (תש"ד)
הפטורה : ואשה - בנה תצא.
שיעורים: חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י..
תהילים:קמ-קנ.
תניא: ומ"ש בפ' פיקודי...האצי'.

מברכים ר"ח [ראש חדש] כסלו. אמירת כל התהילים בהשכמה. יום התוועדות.

עבודה הקדושה באמירת תהלים בצבור, אין די באר גודל הזכות של המשתתפים בזה, וגודל הנחת רוח של מעלה כמבואר בספרי קודש, ואפס קצהו בקונטרס תקנת אמירת תהלים ברבים [קובץ מכתבים, א], ואשריכם ישראל, ובגלל זאת תתברכו אתם נשיכם בניכם ובנותיכם, ה' עליהם יחיו, בבריאות נכונה ובפרנסה בהרחבה גדולה, ולרגליכם יושעו כל עדת ישראל שיחיו במחנכם הט'[הורה] בתוך כלל אחב"י [אחינו בני ישראל] בהדרוש להם בגשם וברוח.
 

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.