ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום שני 17 ‘Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,שני עם פירש"י.
תהילים:פג-פז.
תניא: והנה מודעת ... חטאת וכו'.

Il faut préserver le temps. Il est urgent « d’accepter le joug de la Torah ». Chaque instant, chaque jour qui passe n’est pas simplement un jour, mais une phase de la vie. Les jours passent, comme le dit le Talmud (Yerouchalmi Berakhot 1:1) : « Un jour entre et un jour sort, un Chabbat entre..., un mois..., une année... ». Mon père1 a dit, citant l’Admour Hazakène : « Un jour d’été et une nuit d’hiver, c’est une année. »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le Rabbi Rachab.

יום שני יז חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,שני עם פירש"י.
תהילים:פג-פז.
תניא: והנה מודעת ... חטאת וכו'.

מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער טאג וואס גייט אוועק, איז דאס ניט נאר א טאג נאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען כמאמר [ירושלמי ברכות פ"א [פרק א'] ה"א [הלכה א']] יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה כו'. דער טאטע האט געזאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טאג און אווינטערדיגע נאכט איז א יאהר.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.