ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום שישי 7 Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,שישי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: אך.. 'קמד' הכל אחד.

Depuis que la Torah a été donnée, l’ordre qui convient1 est : en premier lieu, le retrait de la orla2 du corps, puis celle de la langue, puis celle du cœur : l’action, la parole, puis la pensée.

Notre père Avraham, qui vécut avant le don de la Torah, cependant, d’abord reconnut son Créateur – la pensée, puis il propagea la Divinité – la parole, et enfin il se circoncit3 – l’action.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Dans la avoda de l’homme.

2.

Littéralement “le prépuce”, la couche d’apathie et d’insensibilité. Comparez avec Deutéronome 10,16 : “Vous circoncirez la orla de vos cœurs.”

3.

Le retrait de la  .

יום שישי ז חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,שישי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: אך.. 'קמד' הכל אחד.

הסדר לאחר מתן תורה הוא: הסרת ערלת הגוף, הלשון, הלב - מעשה דבור מחשבה, אברהם אבינו שהיה קודם מ"ת [מתן תורה] הרי בתחילה הכיר את בוראו - מחשבה, אח"כ [אחר כך] פרסם אלקותו, - דבור, ואח"כ [ואחר כך] מילה - מעשה.