ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום ראשון 2 Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,ראשון עם פירש"י.
תהילים: י-יז.
תניא: ואחר.. 'קמא' טובא.

Extrait d’une si’ha de mon père, à l’issue du Chabbat Lekh Lekha 5651 (1890) :

Dans les premières années après qu’il soit devenu le Rabbi, l’Admour Hazakene déclara publiquement : « Il faut vivre avec le temps ».

Par l’intermédiaire de son frère, R. Yehouda Leïb, les ‘Hassidim les plus âgés découvrirent que le Rabbi voulait dire que l’on doit vivre avec la Paracha de la semaine et avec la section de celle-ci correspondant au jour présent. On ne doit pas seulement étudier cette Paracha chaque jour, mais vivre avec elle.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום ראשון ב חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,ראשון עם פירש"י.
תהילים: י-יז.
תניא: ואחר.. 'קמא' טובא.

משיחת אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] מוצש"ק [מוצאי שבת קודש] לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יאהרען פון זיינע נשיאות האט דער אלטער רבי געזאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין ברודער מהרי"ל [מורינו הרב ר' יהודה ליב] האבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער וואך. ניט נאר לערנען די פרשת השבוע יעדען טאג, נאר לעבען מיט איר.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.