ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
jeudi 8 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: ‘Hamichi de Bo avec Rachi.
Tehilim: 44-48.
Tanya: והענין ... ,כד, גלגולים.

En particulier à notre époque où, par la grâce de D.ieu, nous nous trouvons au seuil de la rédemption, il nous incombe de renforcer, de toutes les manières possibles, chaque aspect de notre religion. Les mitsvot doivent être accomplies behidour, avec « embellissement », au-delà du minimum requis. Les coutumes doivent être scrupuleusement respectées, sans aucun compromis. Il est une obligation et un devoir pour chaque rabbin de faire savoir à sa communauté que les malheurs et les souffrances actuels sont « les douleurs de l’enfantement du Machia’h » et que l’Éternel, notre D.ieu, exige que nous revenions à la Torah et aux mitsvot, afin que nous ne retardions pas la venue imminente du Machia’h.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום חמישי ח שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: מד-מח.
תניא: והענין ... ,כד, גלגולים.

בפרט בזמן הזה אשר בחסדי השי"ת [השם יתברך] אנו עומדים על סף הגאולה, עלינו להתאמץ בכל מיני אימוץ, לחזק כל עניני הדת בהידור מצוה, ולשמור את כל המנהגים מבלי לוותר אף כל שהוא, ומצוה וחובה על כל רב בישראל, להודיע לקהל עדתו כי הצרות והיסורים חבלי משיח המה, וה"א [וה' אלקנו] דורש מאתנו תשובה לתומ"צ [לתורה ומצות], שלא נעכב ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.