ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 1er Chevat, Roch ‘Hodech 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: ‘Hamichi de Vaéra avec Rachi.
Tehilim: 1-9.
Tanya: ובבינוני ... ,כא, מרגליתו.

La récitation quotidienne des Tehilim après la prière du matin concerne tout autant les synagogues des ‘Hassidim ‘Habad que celles de rite ashkénaze ou polonais,1 puisse D.ieu leur prêter longue vie.2 Par ahavat Israël, amour du prochain ...et en particulier eu égard à l’importance et à la finalité profonde de dire les Téhilim en minyane, ce qui concerne littéralement tout Israël sur le plan matériel, dans les domaines « des enfants, de la vie et de la subsistance », et sur le plan spirituel... nous devons déployer tous les efforts possibles pour que cette pratique soit instaurée dans toutes les synagogues, de tous les rites.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Cela concerne évidemment aussi les synagogues de rite séfarade.

2.

Isaïe 38,16.

יום חמישי א שבט, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: א-ט
תניא: ובבינוני ... ,כא, מרגליתו.

אמירת תהלים האמור (בכל יום אחר התפלה) אין בזה שום הפרש בין בתי כנסיות של אנשי שלומינו שי' או מתפללי נוסח אשכנז או נוסח פולין, ד' עליהם יחיו. ומצד אהבת ישראל... ובפרט לגודל הענין של אמירת תהלים בצבור וכוונתה הפנימית, הנוגע לכלל ישראל ממש בגשמיות, בבני חיי ומזונא, וברוחניות... עלינו להשתדל בכל מיני השתדלות אשר יוקבע בכל בית הכנסת מאיזה נוסח שיהיה.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.