ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 6 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Bo, Chelichi de Bo avec Rachi.
Tehilim: 35-38.
Tanya: והיא בחי' ... כמ"ש במ"א.

Mon père [le Rabbi Rachab] écrit qu’il entendit au nom de l’Admour Hazakène que tous les auteurs rabbiniques jusqu’au Taz1 et au Chakh2 inclus ont rédigé leurs ouvrages avec roua’h hakodech, inspiration divine. Le roua’h hakodech, tel que le définit le Korban Haéda sur le traité Chekalim (Talmud de Jérusalem), fin du chapitre 3, est l’état où l’on se voit révéler des secrets de la Torah, ce qui provient de ‘hokhma au stade précédant sa révélation.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Acronyme de Tourei Zahav, ouvrage halakhique de Rabbi David Halevi, décédé en 1667.

2.

Acronyme de Siftei Cohen, ouvrage halakhique de Rabbi Chabtaï Cohen, décédé en 1621-1622.

יום שלישי ו שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: לה-לח.
תניא: והיא בחי' ... כמ"ש במ"א.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב ששמע בשם רבינו הזקן, שכל המחברים עד הט"ז והש"ך, והם בכלל, עשו החבורים שלהם ברוח הקודש, וענין רוה"ק [רוח הקודש] איתא בקרבן העדה ספ"ג [סוף פרק ג'] דשקלים שזהו שמגלים לו רזי תורה, שזהו מבחי'[נת] העלם דחכמה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.