ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 5 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Bo, Chéni de Bo avec Rachi..
Tehilim: 29-34.
Tanya: וזה כל ... הרמ"ז שם.

Il convient d’abonder dans la récitation de mots de la Torah (dire des Tehilim, répéter de la Michna) partout et quand on le peut, pour renforcer l’existence du monde, pour se préserver du ‘hibout hakever et du kaf hakela1 et pour mériter les plus hautes révélations divines.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Procédures de purgatoire que subit l’âme après la mort. Voir Tanya chap. 8. Voir Hayom Yom pour le 7 Tévet.

יום שני ה שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שני עם פירש"י.
תהלים: כא-לד.
תניא: וזה כל ... הרמ"ז שם.

א מענטש דארף מרבה זיין אין זאגען אותיות התורה (זאגען תהלים, חזר'ן משניות) ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה זיין צו אלע העכסטע גילוים.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.