ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Chabbat 18 Tevet 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Chevii de Vaye’hi avec Rachi.
Tehilim: 88-89.
Tanya: פרק יא. וזה לעומת ...שריא.

Le dernier appelé à la Torah (pour conclure la lecture de chaque Livre de la Torah) dit également ‘hazak ‘hazak venit’hazek (comme le font tous les présents).

Lorsqu’on dit vihi noam, à l’issue du Chabbat, on répète deux fois le verset orekh yamim, mais pas à Cha’harit.

Lorsque le Tséma’h Tsédek était enfant et qu’il étudia le verset « Yaacov vécut en terre d’Égypte pendant dix-sept ans »,1 son maître lui expliqua, selon l’interprétation du Baal Hatourim, que « Notre père Yaacov vécut ses dix-sept meilleures années en Égypte ». Lorsqu’il rentra du ‘Heder, il interrogea son grand-père, l’Admour Hazakène : Comment est-il possible que notre ancêtre Yaacov, élu d’entre tous les Patriarches, ait pu connaître les meilleures années de sa vie en Égypte, le pays le plus corrompu de la terre ?2

L’Admour Hazakène lui répondit : Il est écrit « et il envoya Yehouda devant lui auprès de Yossef pour donner des instructions concernant Gochen ».3 Le Midrach, cité par Rachi, explique : « Rabbi Ne’hemia dit : c’était pour y instaurer une maison d’étude, pour que la Torah soit présente là-bas et que les tribus étudient la Torah. »

« Pour donner des instructions4 concernant Gochen », signifie (dans un sens plus profond), que lorsque l’on étudie la Torah, on se rapproche5 du Tout-Puissant, béni soit-Il. Ainsi, même en Égypte, « Vaye’hi », il a vécu.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Genèse 47,28.

2.

Voir Rachi sur Genèse 12,19 et Lévitique 18,3.

3.

Genèse 46,28.

4.

Lehorot (litt. “enseigner”) est lié au mot “Torah”.

5.

“Se rapprocher” est lié au mot “Gochen”.

שבת יח טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.
תהלים: פח-פט.
תניא: פרק יא. וזה לעומת ...שריא.

גם העולה לתורה אומר חזק חו"נ [חזק ונתחזק].

באמירת ויהי נועם במוצש"ק [במוצאי שבת קודש] כופלים פסוק אורך ימים גו', אבל לא בתפלת שחרית.

בהיות הצ"צ [הצמח צדק] ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם לו מורו - ע"פ [על פי] פירוש בעה"ט [בעל הטורים] - יעקב אבינו האט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יאהרען אין מצרים. כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, בחיר האבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.

ויענהו אדמוה"ז [אדמו"ר הזקן]: כתיב ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה, ואיתא במדרש מובא ברש"י - א"ר [אמר רבי] נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה ושיהיו השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט מען נעהנטער צום אויבערשטען ב"ה [ברוך הוא], און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.