ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 21 Tevet 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Chelichi de Chémot avec Rachi.
Tehilim: 104-105.
Tanya: רק מפני ... 'יז' התורה כנ"ל.

(Le Rabbi [Rabbi Yossef Its’hak] rencontra un jour un porteur d’eau chargé de seaux remplis et dit :) Lorsque l’on rencontre de l’eau, le Baal Chem Tov dit : « Lorsque l’on rencontre de l’eau, on doit dire que le Baal Chem dit que c’est un signe de bénédiction. »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שלישי כא טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: רק מפני ... 'יז' התורה כנ"ל.

(כבוד קדושת אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] שליט"א [שיחיה לימים טובים ארוכים] פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:) אז מ'באגעגענט וואסער זאגט דער בעש"ט [בעל שם טוב]: אז מ'באגעגענט וואסער זאל מען זאגען, אז דער בעל שם זאגט, אז דאס איז א סימן ברכה.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.