ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Chabbat 24 Chevat 5703
Pendant la lecture des dix Commandements, on se tient debout, face au Sefer Torah. Haftora : Bichnat... matsavta. On bénit le Roch ‘Hodech Adar Richon. On lit tous les Tehilim le matin. C’est un jour de Farbrenguen.
Torah lessons: ‘Houmach: Chevii de Yitro avec Rachi.
Tehilim: 113-118.
Tanya: פרק כד. וזה - כנודע.

« Le peuple vit et tressaillit. »1 C’est la perception de D.ieu qui le fit tressaillir, en un mouvement de vitalité, de vie.

* * *

Si seulement vous saviez, dit le Tséma’h Tsédek, la puissance des versets de Tehilim et ce qu’ils accomplissent dans les sphères célestes, vous les réciteriez constamment. Sachez que les Psaumes brisent toutes les limites, s’élèvent de plus en plus haut, sans aucun obstacle. Ils se prosternent en supplication devant le Maître du monde et sont exaucés avec bonté et miséricorde.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Chemot 20,15.

שבת כד שבט, (תש"ג)
בשעת קריאת עשרת הדברות עומדים ופניהם אל הספר תורה.
הפטורה: בשנת - מצבתה.
מברכים ר"ח אדר ראשון. אמירת כל התהלים בהשכמה. יום התועדות.
שיעורים: חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.
תהלים: קיג-קיח.
תניא: פרק כד. וזה - כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי האבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס איז געווארען א תנועת חיים.

אלו ידעתם - אמר אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] הצמח צדק - כחם של פסוקי תהלים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהלים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.