ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 23 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Chichi de Yitro avec Rachi.
Tehilim: 108-112.
Tanya: ומזה יוכל - כמ"ש לקמן.

Une fois, sortant de son bureau, l’Admour Hazakène entendit son épouse dire à quelques femmes : « Le mien1 dit que... »

Le Rabbi dit alors : « Par une mitsva, je suis tien. Par combien de mitsvot sommes-nous à D.ieu ! » À ces mots, il tomba sur le seuil en dveikout.2

Lorsqu’il se « réveilla » de sa dveikout, il dit : « Sortez et voyez »3 – sortir de soi et percevoir le Divin, cela vient grâce aux (mots suivants de ce verset :) « filles de Sion », Malkhout qui éveille Za.4 Dans le Monde Futur, s’accomplira « Une femme de valeur est la couronne de son mari ».5

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

En yiddish, “le mien” ou “la mienne” est employé pour désigner son conjoint.

2.

Concentration profonde, une communion avec le divin qui fait perdre la conscience du monde matériel.

3.

Chir Hachirim 3,11.

4.

Malkhout (litt. “royauté”) est le dixième attribut, dont la lune est une métaphore, du fait qu’elle n’a pas de lumière propre et réfléchit seulement celle du soleil. Malkhout est ainsi un attribut “féminin” qui reçoit. Za, ou Zeer Anpine, le “petit visage” représente les six précédents attributs, ‘Hessed, Guevoura, (bonté, sévérité) etc. Ces six attributs agissent à travers Malkhout qui les rend effectifs. La “sortie de soi”, la négation de l’égo, et la “perception du Divin” qui en résulte sont suscitées par “les filles de Sion”, l’aspect féminin, Malkhout.

5.

Michlei 12,4. Bien qu’en apparence, l’attribut féminin soit d’être récepteur, sa véritable nature sera révélée dans les temps futurs comme celle de la Couronne, la transcendance, qui est plus élevée que les attributs élevés de l’intellect, tout comme la couronne coiffe la tête.

יום שישי כג שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, שישי עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: ומזה יוכל - כמ"ש לקמן.

אמאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, האט דער אלטער רבי אנגעטראפען, ווי די רביצין זאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זאגט".

האט דער רבי געזאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפל איז מען דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און האט זיך פארדבק'עט. אויפכאפענדיג זיך פון דבקות, האט ער געזאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון זיך און זעהן אלקות, ווערט דאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א [ זעיר אנפין], לעתיד לבוא וועט זיין אשת חיל עטרת בעלה.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.