ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 22 Chevat* 5703
Torah lessons: ‘Houmach: ‘Hamichi de Yitro avec Rachi.
Tehilim: 106-107.
Tanya: ומאחר שרצון - בלא"ה.

Il est deux sortes de lois : a) des lois qui créent la vie, et b) des lois créées par la vie. Les lois humaines sont créées par la vie, c’est pourquoi elles diffèrent d’un pays à l’autre, selon les circonstances. La Torah de D.ieu est la loi divine qui crée la vie. La Torah de D.ieu est une Torah de vérité, identique en tout lieu et en tout temps. La Torah est éternelle.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
*.

Ce jour marque le décès en 5748 (1988) de la Rabbanit ‘Haya Mouchka, fille du Rabbi Précédent. Elle fut, soixante ans durant, l’épouse du Rabbi.

יום חמישי כב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: ומאחר שרצון - בלא"ה.

עס זיינען דא צווייערליי חוקים: א) א געזעץ וועלכער שאפט לעבען ב) א געזעץ וועלכער ווערט באשאפען פון לעבען. מענשליכע געזעצען זיינען געשאפען פון לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לאנד. תורת ה', איז דער ג-טליכער געזעץ וועלכער שאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.