ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 9 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Chichi de Bo avec Rachi.
Tehilim: 49-54.
Tanya: הנה החכמה ... ומובן.

Lorsque mon père1 conclut l’étude du Talmud pour la troisième fois, il prononça un maamar expliquant le sens du hadran.2

Durant l’année du deuil de sa mère,3 mon père conclut l’ensemble de la Michna, à la fin du onzième mois et, au jour du yohrtseit, tout le Talmud.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le Rabbi Rachab (Rabbi Chalom Dovber) 1860-1920.

2.

L’enseignement traditionnellement donné lors de la conclusion de l’étude d’un traité ou du Talmud tout entier.

3.

La Rabbanit Rivkah. (Voir Hayom Yom pour le 10 Chevat).

יום שישי ט שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שישי עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: הנה הכחמה ... ומובן.

כשסיים אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] הש"ס בפעם השלישית אמר מאמר דא"ח [דברי אלוקים חיים], ותוכנו מהו הדרן.
בשנת האבילות אחרי אמו סיים אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] ש"ס [ששה סדרי] משנה לסוף י"א חדש, וליום היא"צ [היארצייט] - כל הש"ס.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.