ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 29 Tevet 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Revii de Vaéra avec Rachi.
Tehilim: 140-150.
Tanya: פרק טו. ובזה ... "40" חלל בקרבו.

Nous sommes des « ouvriers du jour ».1 Le jour est synonyme de lumière. Notre travail consiste à illuminer, à éclairer le monde par la lumière de la Torah. Outre la nécessité de se maintenir soi-même au niveau souhaité, avec l’aide de D.ieu – être qui on doit être –, toute notre avoda est de mériter de former des élèves ayant des bases solides, dévoués par le cœur et l’esprit à la kavana profonde. Ces élèves doivent savoir qu’il n’est pas suffisant d’étudier la Torah Révélée2 et de chérir le Sacré en observant les Mitsvot ; il doit aussi y avoir avoda chebelev, le service du cœur, c’est-à-dire la prière.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Talmud Erouvine 65a.

2.

Le Talmud.

יום רביעי כט טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קמ-קנ.
תניא: פרק טו. ובזה ... "40" חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן. יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מאכען ליכטיג די וועלט באור תורה. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה [בעזרת ה'] בעצמו - אליין דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.