Contact
Jeudi 19 Kislev 5778 / 7 décembre 2017

Daily Study: Hayom Yom

Daily Study: Hayom Yom

 Email
Montrer le texte en :
שבת יט כסלו (תש"ג)

הפטרה: חזון עובדי'. אין אומרים אב הרחמים וצדקתך.

שיעורים: חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י
תהלים: צ-צו
תניא: ספק לקו"א הנקרא בשם... וקצרה בעזה"י. הסכמת א) הרב... מאניפאלי. ב) הרב...הכהן.

אין הש"ץ מתעטף בטלית למנחה או למעריב, לא בשויו"ט ולא בר"ה.

הילולא של הרב המגיד - ממעזריטש - ג' וישב תקל"ג, ומ"כ באנאפאלי.

אדמו"ר הזקן יצא לחירות ממאסרו הראשון - יט כסלו, ג' וישב, תקנ"ט, לפנות ערב.

ממכתב רבינו הזקן: ברם כגון דא צריך להודיע, כי יום אשר עשה ד' לנו יום יט כסלו, יום ג' שהוכפל בו כי טוב, יום הילולא רבא של רבינו הקדוש נ"ע, וכשקריתי בס' תהלים בפסוק פדה בשלום נפשי, קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו, יצאתי בשלום מד' שלום.

***

יום התועדות וקבלת החלטות טובות בקביעות עתים לתורה הנגלית ודא"ח ברבים, וחיזוק דרכי החסידים באהבת רעים.

נוהגים לסדר חלוקת הש"ס, וע"פ הסדר המבואר באגה"ק ד"ה הוכיח תוכיח, בליובאוויטש משנת תרס"ג ואילך הי' מסדרים חלוקת הש"ס כ"ד בטבת - יום הלולא של רבינו הזקן - מפני אפס הפנאי ביט כסלו.

La Paracha
Parachat Vayéchev
Cette page en d'autres langues